Adományok után járó normatív kiegészítésen alapuló támogatásra civil szervezetek részére 2014.

Határidő: 2014. július 02.
Újra lehet pályázni a Nemzeti Együttműködési Alap forrásaira. Ezúttal azok a civil szervezetek pályázhatnak eredményesen, amelyek 2013-ban adományt gyűjtöttek. A támogatásnak mindössze az adományok kimutatása, a számviteli beszámoló letétbe helyezése és a megfelelő pályázat benyújtása a feltétele. A rendelkezésre álló forrás összege csaknem 318 millió forint.

A megjelentetett pályázat normatív, a feltételeket teljesítő szervezetek a keret kimerüléséig, beérkezési sorrendben, automatikusan forráshoz jutnak.

A második alkalommal kiírt pályázat lényege, hogy azok a civil szervezetek, amelyek valódi, mérhető támogatottságot tudnak felmutatni tevékenységük során, plusz költségvetési – működésre fordítható – támogatásban részesülhessenek annak érdekében, hogy hosszú távon is biztosítható legyen stabil és kiszámítható működésük.

A stabilitást kívánja szolgálni az a jogszabályváltozás is, amelynek köszönhetően az igénybe vehető támogatási összeg felső határa akár az 500 000 forintot is elérheti, szemben az eddigi 250 000 forintos legmagasabb elnyerhető összeggel.

A pályázati kiírással kapcsolatos hasznos információkról a nyilvánosság a NEA hivatalos honlapján tájékozódhat a http://civil.info.hu/web/nea oldalon.

Önkéntes napok Szegeden

Esemény időpontja: 2014. április 11.
Április 11-13 között önkéntes napokat szerveznek Szegeden, melyre minden közösségért tenni akaró fiatalt szeretettel várnak!

A Szegedi Ifjúsági Ház D2 Ifjúsági Fejlesztő és Médiaközpontja együttműködésben a Talentum Alapítvánnyal a Global Youth Service Day elnevezésű nemzetközi program keretében önkéntes napokat szervez. A három napos program célja a fiatalok bevonása különböző közösségi tevékenységekbe, amelyek arra serkentik őket, hogy aktívan bekapcsolódjanak számos, a szegediek számára hasznos önkéntes tevékenységbe. Aki igényli, tevékenységét az iskolai közösségi szolgálat keretében elismerjük. Minden résztvevőnk emléklapot kap ajándékba.
A program
2014. április 11.
A tevékenységek délután 3-tól 6-ig zajlanak. Helyszín az Ifjúsági Ház Maros terme. A résztvevők megismerkednek egymással és a tevékenységek koordinátoraival. Kis és nagycsoportos csapatépítő programra, a következő két nap tevékenységeinek bemutatására, az önkéntes csoportok kialakítására, valamint egy rendhagyó közös fotó készítésére kerül sor.
Április 12., szombat
A fiatalok koordinátorok vezetésével kiscsoportokban a kiválasztott helyszíneken különböző, a közösség számára hasznos önkéntes tevékenységeket valósítanak meg. A tevékenységek befejezését követően ismét találkozóra kerül sor, melynek célja a nap tapasztalatainak összegzése. Helyszín az Újszegedi Partfürdő, rossz idő esetén a Belvárosi Mozi galériája. A tevékenységek során az önkéntesek számára teát és zsíros kenyeret biztosítunk.
Április 13., vasárnap
Délelőtt 10 és 12 óra között minden csoport befejezi tevékenységét, majd a Szegedi Partfürdőn közös főzésre, zenélésre, sporttevékenységekre kerül sor.
Az önkéntesek által végezhető tevékenységek (zárójelben partnerszervezeteink; a választható tevékenységek listája bővülni fog):
- tópart-takarítás (Herman Ottó Horgász Egyesület)
- kreatív dekoráció készítése (Ortutay Gyula Kollégium)
- játszótér melletti falrajzok felújítása (Szeged-Alsóvárosi Ferences Rendház és Plébánia)
- Tavaszi Kulturális Fesztiválon berendező, koordináló tevékenységek (Radnóti Miklós Gimnázium)
- kreatív fotózás az önkéntesség témájában a járókelők bevonásával (Szegedi Ifjúsági Ház)
- adományosztás, gyerek felügyelet (Fatima Ház Alapítvány)
Kérjük, ha részt kívánsz venni a programon, a jelentkezési lapot küldd vissza a d2szeged@gmail.com címre!
forrás: szegedma.hu

Jelentősen változik a civil szervezetek szabályozása

2014. március 14.
A civil szervezetek működését érintő jogszabályok módosulnak a közeljövőben, amelyek jelentősen érintik e szervezetek működését, törvényi kötelezettségeit. A könnyebb eligazodás és a határidők pontos betartása érdekében az alábbiakra szükséges a figyelmet felhívni.

1. Közhasznú szervezetek
A Civil törvény rendelkezéseire tekintettel közeledik az a véghatáridő, amíg a 2012. január 1-je előtt közhasznúvá, vagy kiemelkedően közhasznúvá minősített szervezetek kezdeményezhetik a Civil törvény szerinti közhasznú szervezetkénti nyilvántartásba vételüket. Erre 2014. május 31-ig van mód. Az érintett civil szervezetek 2014. május 31-ig kezdeményezhetnek változásbejegyzési eljárást a nyilvántartó törvényszék előtt, ugyanezen határidőig a közhasznúság feltételeként – az Országos Bírósági Hivatalnál letétbe kell helyezniük 2012. és 2013. évi beszámolójukat is.

Fontos hangsúlyozni, hogy ezen határidőt követően csak a Civil törvény szerint közhasznúként elismert szervezet jogosult a közhasznú megjelölés használatára, és az ezen jogálláshoz kapcsolódó kedvezmények igénybevételére.

2. A civil szervezet jogi személyiségű szervezeti egységei
Amennyiben a civil szervezet rendelkezik jogi személyiségű szervezeti egységgel, a Civil törvény módosuló szabályai szerint 2014. január 1-től e szervezeti egység is köteles beszámolót készíteni és azt az „anyaszervezettel” azonos módon letétbe helyezni.

3. Az új Polgári Törvénykönyv hatályba lépése
A 2014. március 15-én hatályba lépő új Polgári Törvénykönyv szabályai jelentősen módosítják a civil szervezetek, különös tekintettel az alapítvány létesítésére és működésére vonatkozó rendelkezéseket. A 2014. március 15-ét követően újonnan létrejövő civil szervezeteket már ezen új szabályok alapján lehet csak létrehozni. Az új Ptk. hatálybalépésekor a nyilvántartásba már bejegyzett, vagy bejegyzés alatt álló egyesület és alapítvány is köteles a létesítő okiratát úgy módosítani, hogy az megfeleljen az új kódex rendelkezéseinek, ezen kötelezettséget elegendő azonban teljesíteni az ezt követő első létesítő okirat módosítás alkalmával, de legkésőbb 2016. március 15-ig.

forrás: birosag.hu

Norvég Civil Támogatási Alap - Közepes és kisprojektek 2014

Határidő: 2014. február 27.

Az Ökotárs Alapítvány az Autonómia Alapítvánnyal, a Demokratikus Jogok Fejlesztéséért Alapítvánnyal és a Kárpátok Alapítvány-Magyarországgal közösen pályázatot hirdet magyar civil szervezetek számára az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap keretében. Az Alap átfogó célja, hogy segítse a magyarországi civil társadalom fejlődését, valamint erősítse részvételüket a társadalmi igazságosság, a demokrácia és a fenntartható fejlődés alakításában.

Pályázatot benyújtani közepes (20,000-70,000 €) és kisprojekt (1,500-20,000 €) kategóriában lehet a következő területeken:
• A terület: demokrácia és emberi jogok;
• B terület: női jogok és esélyegyenlőség;
• C terület: közösség- és szervezetfejlesztés;
• D terület: ifjúsági- és gyermekügyek;
• E terület: környezetvédelem és fenntartható fejlődés;
• F terület: jóléti szolgáltatások társadalmilag sérülékeny csoportoknak;
• G terület: társadalmilag sérülékeny csoportok megerősítése (fókusz: roma integráció).
A közepes projektekben végrehajtott fejlesztésnek hozzá kell járulnia a civil szektor szélesebb körének megerősítéséhez: azaz olyan projektek részesülhetnek támogatásban, amelyek eredményei és hatásai modellértékűek, más szervezetek számára is hasznosíthatóak, előrelépést hoznak a civilek életében. A tapasztalatok átadása érdekében a pályázónak aktív kommunikációs és civil fejlesztő tevékenységet kell folytatnia.
A kisprojektek célja a saját szűkebb (földrajzi, szakmai stb.) közösségük fejlesztése, aktivizálása a szervezet működésének területén/témájában: a pályázó szervezeteknek képessé kell válniuk arra, hogy helyi és általános közcélok érdekében saját erőforrásaikat jobban mozgósítsák a fent felsorolt területeken.
A projektek legfeljebb 21 hónap hosszúak lehetnek, minimum időtartam nincs.
A pályázatra olyan – Magyarországon bejegyzett – civil szervezetek (egyesületek, alapítványok és szociális szövetkezetek) jelentkezhetnek, amelyek megfelelnek a következő feltételeknek: önkéntes alapon szerveződő, közcélú, nem haszonszerzés céljából alakult nonprofit szervezetek, amelyek függetlenek a helyi, regionális és központi kormányzattól, közintézményektől, köztestületektől, politikai pártoktól, valamint for-profit szervezetektől. Az egyházi intézmények és politikai pártok nem tekinthetők civil szervezetnek.
Egy szervezet főpályázóként összesen egy pályázatot nyújthat be a felhívásra, és ezen kívül egy pályázatban szerepelhet partnerként.
A projektek támogatására fordítható teljes keretösszeg ebben a pályázati felhívásban 4 890 000 €.
A pályázatok mindkét kategóriában kétfordulósak: a rövid projektkoncepciók értékelése után továbbjutott pályázók kapnak lehetőséget a részletes pályázat kidolgozására.
Az első fordulós pályázatokat 2014. január 13-tól február 27-én 18 óráig lehet benyújtani elektronikus úton.
A pályázatot az Ökotárs Alapítvány kezeli, egy négy szervezetből álló konzorcium vezetőjeként. Az egyes területekért a konzorcium egyes tagjai felelnek, az alábbiak szerint:

Környezet és fenntartható fejlődés:
Ökotárs Alapítvány
Tel: (1) 411-3500
email: okotars@norvegcivilalap.hu

Demokrácia és emberi jogok;
női jogok és esélyegyenlőség:
Demokratikus Jogok Fejlesztéséért Alapítvány (DEMNET)
Tel: (1) 411-0410
email: demnet@norvegcivilalap.hu

Jóléti szolgáltatások társadalmilag sérülékeny csoportoknak;
társadalmilag sérülékeny csoportok megerősítése (fókusz: roma integráció):
Autonómia Alapítvány
Tel: (1) 237 6021
email: autonomia@norvegcivilalap.hu

Ifjúság- és gyermekügyek;
közösség- és szervezetfejlesztés:
Kárpátok Alapítvány – Magyarország
Tel:(36) 516-750
email: karpatok@norvegcivilalap.hu
További felvilágosításért minden témakörben az adott terület gazdájához kell fordulni. Telefonos konzultációra munkaidőben (minden hétköznap 9-től 5-ig) van lehetőség; a beadási határidő előtti hétvégén munkatársaink ügyeletet tartanak.
A pályázati időszakban a lebonyolító szervezet tájékoztató napokat tart minden megye székhelyen. Ezek időpontjait lásd a program honlapján: www.norvegcivilalap.hu
A fentieken túl lehetőség van arra, hogy a pályázatírás időszakában a felelős alapítványok – meghívás esetén – információs napokat tartsanak bármely településen. Ezeket az eseményeket a kezdeményező helyi szervezet(ek)nek, közösségeknek vagy civil centrumoknak kell megszervezniük, s a rendezvényre legalább 15 potenciális érdeklődő részvételét kell biztosítaniuk.
FIGYELEM! A fenti összefoglaló nem pótolja a részletes felhívás és útmutató ismeretét, kérjük csak annak alapos elolvasása és értelmezése után fogjanak hozzá a pályázat kidolgozásához!
További információ a http://norvegcivilalap.hu/hu/palyazati-dokumentumok oldalon!

Társadalmi egyeztetésen a civil törvénymódosítás

2013. szeptember 24.
Az Országgyűlés 2011. december 5-én elfogadta a civil szervezetek működését szolgáló, egységes Civil törvényt. Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló törvény rendszerezte, új keretbe foglalta a civil szervezetekre vonatkozó alapvető rendelkezéseket, számos jogintézményt (pl. közhasznúság) új, immár valódi tartalommal töltött meg, egyúttal rendelkezett támogatásuk új eszközeiről is (Civil Információs Portál és Centrumok, Nemzeti Együttműködési Alap).
A hatályba lépés óta eltelt bő egy év után az előkészítésért felelős Emberi Erőforrások Minisztériuma kezdeményezte a jogszabályoknak megfelelő utólagos hatásvizsgálatot. Ennek érdekében – folytatva a széles körű konzultáció hagyományait – több mint hatszázan töltötték ki a hatásvizsgálati kérdőívet. Szemben a 2009-ben végzett felmérés adataival, amikor a válaszadók mindössze egynegyede, értékelte pozitívnak, hogy a Civil törvény által bevezetett új intézményeknek köszönhetően (Civil Információs Portál, Civil Információs Centrumok) elegendő információ áll rendelkezésre a kötelezettségek teljesítéséhez, idén a válaszadók 60%-a ítélte megfelelőnek a tájékoztatást. Számottevően nőtt a civil szervezetek ismerete a különböző kötelezettségek teljesítése terén, a szabályozás átláthatóbbá vált, emiatt a jogkövető magatartás is erősödött.
A hatásvizsgálat során megtett javaslatoknak a törvényi szabályozásba való beépítésén túl az új Ptk. közelgő hatálybalépése szükségessé teszi, hogy a civil szervezetekhez kapcsolódó szabályozásban is átvezetésre kerüljenek a módosult fogalmak.
Több ponton módosul a civil szervezetek működésének jogszabályi környezete: egyes pontokon egyszerűsödnek a statisztikai adatszolgáltatás, az adózás, a beszámoló-készítés szabályai. A tapasztalatok alapján a civil szervezetek működési sajátosságaihoz igazodnak majd a megszűnés és átalakulás szabályai.
Az észrevételeket a civil@emmi.gov.hu email címen 2013. október 1-ig lehet megtenni.
(Egyházi, Nemzetiségi és Civil Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Államtitkárság)
forrás: kormany.hu

Ajándék Microsoft Office 365 non-profit szervezetek számára

2013. szeptember 11.
A felhő alapú Office 365 segítségével a non-profit szervezetek korszerűsíthetik informatikai rendszerüket

A Microsoft szoftver ajándékozási programja ma világszerte kibővül az Office 365 non-profit szervezetek részére fejlesztett verziójával. Az Office 365 for NGOs kezdetben 41 országban – köztük Magyarországon – lesz elérhető, de 2014. júliusára ez a szám akár90 is lehet.
„A mai bejelentéssel a hazai non-profit szervezetek részére is elérhetővé vált a Microsoft felhő-alapú irodai csomagja, amelynek révén kevesebb időt és energiát kell majd az informatikára fordítaniuk, felszabaduló erőforrásaikat pedig alaptevékenységükre koncentrálhatják, legyen az hátrányos helyzetű fiatalok felzárkóztatása vagy tudományos kutatás,” – mondta Szilágyi Bernadette, a Microsoft YouthSpark programjának menedzsere. „A non-profit szervezetek ugyanúgy működnek, mint bármilyen más vállalkozás, ugyanakkor sokuk nem rendelkezik elegendő erőforrással ahhoz, hogy a legkorszerűbb technológiai megoldásokat használhassák. Az ajándékba kapott Office 365 így lehetővé teszi számukra, hogy hatékonyabban és eredményesebben végezzék a munkájukat.”
A Microsoft szoftver adományozó partnerének, a TechSoup Globalnak a tanulmányában a non-profit szervezetek arról számoltak be, hogy a felhő alapú számítástechnika négy legfontosabb előnye az informatikai infrastruktúra egyszerűbb karbantartása (79%), a költségmegtakarítás (62%), a hatékonyabb csoportmunka (61%) és a nagyobb adatbiztonság (54%). Figyelembe véve a non-profit szervezetekre váró kihívások egyre növekvő számát, minden korábbinál fontosabb, hogy hozzáférhessenek a felhő alapú számítástechnika előnyeihez.
„Számos olyan országban, ahol a Vöröskereszt vagy a Vörösfélhold (IFRC) működik, az informatikai berendezések aránytalanul költségesek lehetnek. Digitális kezdeményezésünk célja, hogy szakszerű kapacitást építsen ki globális hálózatunkon keresztül, és segítséget nyújtson a problémás környezetben dolgozó Vöröskereszt és Vörösfélhold nemzeti társaságoknak az olyan technológiák bevezetésében, mint az igényeikre szabott felhő alapú email szerverek,” – mondta Edward Happ, az IFRC globális vezető informatikai igazgatója.„Ezért választottuk a felhő alapú megoldást, az Office 365-öt. A technológia bevált; segít az embereknek elvégezni azt, amit kell. Ez azt jelenti, hogy a Vöröskereszt és a Vörösfélhold idejét és energiáját a bajba jutottak megsegítésére fordíthatja ahelyett, hogy az informatikai rendszerek irányításával kellene törődnie. Ez valódi változást hoz humanitárius küldetésünkben.” 
A Microsoft által a non-profit szervezetek igényeire szabott Office 365 legfontosabb tulajdonságai:
• Információkhoz való hozzáférés gyakorlatilag bárhonnan: A számítógépen, okostelefonon és táblagépen való használatra optimalizált Office alkalmazásokkal a dokumentumok és fájlok gyakorlatilag bárhonnan, bármikor elérhetők.
• Könnyű együttműködés: A non-profit szervezetek tagjai az Office-szal járó e-mail, megosztható naptár, videokonferencia és dokumentum megosztás funkciók révén könnyebben tudnak együttműködni kollégáikkal.
• Gondtalan informatika: Az Office 365-ben egyszerűen hozzáférhetők az alapvető rendszerirányítási funkciók, ráadásul anélkül is telepíthető, hogy az Office korábbi verzióját el kellene távolítani.
• Megbízható és naprakész: A szervezetek kevesebb időt fordíthatnak informatikai karbantartásra, miközben egy mindig naprakész, egyszerűen és könnyen használható technológiához férhetnek hozzá. Mindemellett az Office 365 az iparágban élen járó biztonsági funkciókkal és 99,9%-os garantált szolgáltatási szinttel rendelkezik.
"Példaértékű a Microsoft folyamatos részvétele a jótékonysági akciókban, a vállalat már 30 éve támogatja a non-profit szervezeteket különféle adományokkal, elsősorban szoftverekkel. Ezek a felajánlások mindig is komoly terheket vettek le az NGO szervezetek válláról,” – mondta Ónodi István, a szoftverajándékozási portál, a Civiltech adományozási rendszer munkatársa. „A szoftver adományozási program legújabb bővítése lehetővé teszi a nehéz helyzetben működő szervezetek számára is, hogy az Office365 előnyeit kihasználva a legmodernebb eszközöket használják fel a napi munkájuk és a különféle jószolgálati tevékenységük elvégzése során."
A Microsoft a 2012-2013-as pénzügyi évben a világ 115 országában 70 286 non-profit szervezet részére ajándékozott szoftvereket, szolgáltatásokat és készpénzt összesen 795 millió dollár értékben.
A Microsoft Office 365 iránt érdeklődő hazai non-profit szervezeteknek a www.civiltech.huoldalon kell regisztrálniuk. A migrációra vonatkozó információk és az azt segítő erőforrások a http://office.microsoft.com/hu-hu oldalon találhatók.
Office 365 az önkéntesség szolgálatában
Az Önkéntes Központ Alapítvány a Microsoft Office 365 és SharePoint segítségével modernizálta IT rendszerét, hatékonyabbá téve a szervezet működését. Az ingyenesen a szervezet rendelkezésére bocsátott szoftvereknek, illetve szakértői hozzájárulásnak köszönhetően minden adat, dokumentum és űrlap, amely az alapítvány munkájához szükséges, egyetlen jól átlátható, egyszerűen használható rendszerben található meg a felhőben, és bárhonnan, bármilyen eszközről könnyedén elérhető.
Az Önkéntes Központ Alapítvány 2002-ben kezdte működését, célkitűzései közé tartozik a magyarországi önkéntesség infrastruktúrájának, társadalmi megítélésének és jogszabályi környezetének fejlesztése. Információkkal, tanácsadással és képzéssel támogatják a hazai önkénteseket, illetve az őket foglalkoztató szervezeteket, emellett cégeknek is teljes körű segítséget nyújtanak a különféle vállalati önkéntes programok szervezésében és lebonyolításában.
Önkéntesek adatbázisa
A szervezet egyik legfontosabb feladata, hogy kapcsolatot biztosítson a munkát kereső önkéntesek és az önkénteseket kereső szervezetek között. Ezt a honlapján elérhető adatbázison keresztül teszi lehetővé, amelyben körülbelül 1200 regisztrált fogadó szervezet teszi közzé folyamatosan a náluk elérhető feladatokat, tevékenységeket. Az önkéntesek közül 5-6 ezren regisztráltak, ám a magánszemélyek számára nem kötelező a regisztráció, ezért ennél jóval nagyobbra tehető az ÖKA rendszerén keresztül közvetített önkéntesek és munkák száma. Az adatbázist naponta több száz érdeklődő látogatja.
Az adatbázis egy része korábban csak az ÖKA munkatársai számára volt elérhető, és a saját projektekhez kapcsolódó adatokat tartalmazta. Ezt a részt egy idő után megszüntették, és Excel táblázatokban kezdték el tárolni az információkat, ám végül ez is nehézkessé vált, és hatékonyabb megoldás után kellett nézniük.
„2004 óta foglalkozunk vállalati önkéntes programok szervezésével. Az elmúlt közel tíz év alatt kialakult nálunk egy, a nemzetközi gyakorlatban is egyedülálló módszer az ilyen jellegű eseményeknek a szervezésére és lebonyolítására, amihez számos különféle űrlapot és adatlapot használunk. Ezeket az adatokat tároltuk különböző Excel fájlokban, és ezeket szerettük volna valamilyen átlátható keretbe helyezni. Egy olyan kapcsolati adatbázist akartunk kialakítani, amelyben nyilván tudjuk tartani minden partnerünket és a kapcsolódó adatokat és űrlapokat is, ez ugyanis nagyon megkönnyítené a napi munkánkat. Úgy láttuk, a Microsoft termékei segíthetnek a megoldásban. A céggel már korábban is kapcsolatban voltunk bizonyos társadalmi felelősségvállalási programok miatt, és az idei év elején ismét felkerestük őket, hogy érdeklődjünk a lehetőségekről” – foglalta össze F. Tóth András, az Önkéntes Központ Alapítvány ügyvezető igazgatója.
Fejlesztés a Microsoft támogatásával
„A Microsoft nagy hangsúlyt fordít a civil szervezetek támogatására, és különösen nagyra értékeljük az ÖKA tevékenységét, hiszen az önkéntesek munkájának segítésével számos értékes projekt megvalósulásához járulnak hozzá. Természetes volt, hogy minden lehetséges eszközzel támogatjuk őket. Nem csak szoftvereket és technológiát bocsátottunk a rendelkezésükre, de tanácsadással is segítettük az új rendszerük kialakítását, illetve a Microsoft YouthSpark programjának keretein belül rendszermérnökkel is támogattuk a projekt megtervezését és lebonyolítását.” – mondta el Szilágyi Bernadette, a Microsoft Citizenship programjának vezetője.
„A feladatok és elvárások áttekintése után egyértelművé vált, hogy az ÖKA számára egy SharePoint rendszer nyújtja a megoldást, amely jól testre szabható az igényeiknek megfelelően. Továbbá azt javasoltuk, hogy ha már átalakítjuk az IT rendszert, akkor az intranet hálózatukban tárolt adataikat is helyezzük át az Office365 rendszerbe. Egységesítettük informatikai eszközeiket, amelyeket áttelepítettünk egy olyan felhőbe, amely dokumentumtáraik, naptáraik és feladataik rendszerezésére szolgál, és ezáltal számos előnyt biztosít a szervezet munkatársai számára” – mondta el Farkas Viktor rendszermérnök, aki az átalakításért felelt.
A szervezet az előzetes megkeresés során csupán szoftverlicencekért fordult a Microsofthoz, a fejlesztési munkálatokat házon belül tervezték végrehajtani. Rendkívüli módon meggyorsította a folyamatot, és új perspektívákat nyitott meg az, hogy a vállalat szakértelmével is támogatta a fejlesztést.
„Nem tudom, mikorra végeztünk volna, ha csak a licenceket kapjuk meg, és magunk intézzük az átalakításokat, a szakértő segítségével azonban néhány hónap alatt sikerült befejezni az első fázist. Ráadásul számos hasznos tanácsot kaptunk Farkas Viktortól, ő mutatta meg számunkra, hogy a SharePoint rendszer segítségével az eredeti terveknél jóval többet is megvalósíthatunk, és egy rendkívül jól használható rendszert építhetünk ki” – mondta el az ÖKA ügyvezető igazgatója.
Előnyök hosszú sora
A fejlesztés első lépései 2013 januárjában kezdődtek, és az első fázis, a SharePoint adatbázis átadása és a felhő rendszer kialakítása a nyár végére zárult le. A szervezet vezetői és alkalmazottai számára már most egyértelmű, hogy az újítás számos területen megkönnyíti majd a munkájukat.
„A vállalati önkéntes programok szervezésének sajátossága, hogy nagyon sokat dolgozunk az irodán kívül, tárgyalásokra megyünk, illetve rendezvényhelyszíneket látogatunk. Ezért óriási segítség, hogy az Office 365 segítségével olyan környezetet alakíthattunk ki, amelyben minden információ bármikor, bárhonnan, bármilyen eszközről elérhető. A SharePoint adatbázisnak köszönhetően pedig a különböző projektekhez kapcsolódó adatlapok és információk egy helyen, egy jól használható adatbázisban szerepelnek. Az eszközben statisztikákat és lekérdezéseket is készíthetünk, ami további segítséget nyújt nekünk abban, hogy átlássuk, mely területen milyen tendenciák erősödnek a munkánk során. Eddig is hatékonyan dolgoztunk, ezek a fejlesztések azonban rendkívüli módon növelik tovább a produktivitásunkat” – összegezte az előnyöket F. Tóth András.
Az ÖKA az Office365 nyújtotta lehetőségek közül elsősorban a SharePoint támogatását használja ki:
• Egyéni listák segítségével az eddig XLSX-ekben tartott információkat (űrlapjaikat) áthelyezik adatbázis alapokra;
• A rendezvényeik szervezéseihez tartozó folyamatokat is adatbázis alapokra helyezik a felhőben egyéni listák segítségével;
• A dokumentumaikat saját feladataikhoz igazítva, tartalom típusokra bontották (pl.: szerződések, kérdőívek, stb.), és azokat kategorizálva áthelyezik a felhőben lévő dokumentumtárba, hogy mindig, és bárhonnét elérhető legyen számukra;
• Minden, a felhőbe bevitt információt (legyen az egy dokumentum, vagy rendezvényigénylés) egyedileg, verziónkénti követéssel kezelik, így visszamenőlegesen tudható, hogy ki, mikor, milyen lépést tett az adott folyamatban;
Az irodai munkáik segítésére egy testreszabott információs környezetet alakítanak ki:
• Közös naptár használata a rendezvények, megbeszélések, tárgyalások és egyéb időhöz kötött események kezeléséhez;
• Belső „üzenőfal” az egymás közötti információk megosztásához;
• Felmérések készítése a beépített eszközökkel, hogy a visszajelzéseket is hatékonyan tudják értékelni, feldolgozni;
• Belső tudásbázis kialakítása a szakmai feladatok, munkák támogatásához;
• Költségvetési elemzések támogatása a beépített riportolási eszközök (ExcelService) segítségével;
Az információk egymás közötti megosztásához az Online felületet használják:
• Az Online együttműködéssel az információk bármikor, bárhol elérhetők;
• Az Online Office (WebApp) révén a dokumentumok (Word, Excel, PowerPoint, stb.) bárhol, akár egy mobiltelefon segítségével is elérhetők, módosíthatók;
• Belső és külső levelezés szintén az Online felület segítségével, így az információk elérése és azonnali megosztása még rugalmasabb és hatékonyabb;
A szervezet további terveiben szerepel, hogy az office 365 részét képező Lync segítségével videokonferenciákat és webes találkozókat is szervezzenek.

Svájci Magyar Civil Alap

2013. augusztus 30.
Az Ökotárs Alapítvány az Autonómia Alapítvánnyal, a Demokratikus Jogok Fejlesztéséért Alapítvánnyal (DemNet) és a Kárpátok Alapítvány-Magyarországgal együttműködve a Svájci-Magyar Együttműködési Program forrásainak felhasználásával pályázatot hirdet civil szervezetek támogatására.

Pályázati határidő:
2013. október 28.
A kibővült Európai Unió gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségeinek csökkentésére, Svájc pénzbeli hozzájárulást nyújt azoknak az országoknak, amelyek 2004. május 1-jén csatlakoztak az Unióhoz. A program keretében Svájc összesen 130,7 millió svájci frankkal (kb. 31 milliárd Ft) támogatja Magyarországot. Az együttműködési program a következő területekre koncentrál: az alapinfrastruktúra és a környezet, egészségügy, a magánszektor ösztönzése, kutatás, partnerség és civil szervezetek tevékenysége a környezeti és társadalmi szektorban.
Svájc oly módon is hozzájárul az Európai Unió kibővítéséhez, hogy civil szervezetek számára támogatási alapot (Civil Alap) hozott létre.

Civil Licit 2013

Határidő: 2013. július 11.
A Civil Licit Alapítvány együttműködésben a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséggel újra pályázatot hirdet civil szervezetek számára a 2013. novemberi Civil Licit fenntarthatósági árverésen való részvételre. Pályázni lehet vállalatoknak nyújtandó CSR programokkal, környezetvédelmi, esélyegyenlőségi projektekkel.

A hatodik Civil Liciten ismét az a fő cél, hogy a for-profit szféra szereplői megismerkedjenek a civil szektor legjobb CSR-szolgáltatásaival, és egy árverés keretében meg is vásárolhassák azokat. A civil szervezetek a most induló pályázaton nyerhetik el a jogot a részvételre. Pályázni olyan szolgáltatásokkal lehet, amelyek a társadalmi vagy környezeti fenntarthatóságot szolgálják, és amelyeket a pályázó civil szervezet a vásárló vállalattal közösen valósít meg. Ezek lehetnek érzékenyítő tréningek, önkéntes programok, családi napok, ismeretterjesztést, tanácsadást szolgáló projektek. Idén november 12-én tíz civil szervezet kínálhatja eladásra szolgáltatásait a Design Terminálban.
„Olyan civil szervezetek jelentkezését várjuk, akik keresik az utakat a vállalatok felé és szolgáltatásokat értékesítenének a számukra” – nyilatkozta Kiss Gyöngyvér, a Civil Licit szóvivője. „Az idei kiírásban támpontokat adunk a pályázóknak arra vonatkozóan, hogy milyen fenntarthatósági trendeket látunk a for-profit szektorban, vagyis milyen pályázatok lehetnek sikeresek a piacon.”
A tavalyi Civil Liciten minden licitre kerülő szolgáltatás elkelt, nagyon sok közülük már megvalósításra került, a vállalatok beépítették őket CSR-stratégiájukba. A 2012-es liciten a legnagyobb érdeklődést egy olyan érzékenyítő családi nap könyvelhette el, amelyen különböző fogyatékossági típusokba sorolható emberekkel sportolhattak együtt a vállalat dolgozói. Ez a szolgáltatás a kikiáltási ár háromszorosáért kelt el.
A 2013-as pályázati kiírás letölthető a www.civillicit.hu oldalon, beadási határidő: 2013. július 11.

Egységes határidők civil szervezeteknek

2013.május 30.
A Civil törvény (az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény) hatályba lépése óta több, adminisztratív egyszerűsítést eredményező változtatás történt. Ennek egyik eleme, hogy a civil szervezetek különböző kötelezettségeinek határideje egységessé vált. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az alábbiakat egyaránt május 31-éig kell teljesíteni, amelyre alig egy hét maradt.

A számviteli beszámoló és közhasznúsági melléklet a 2012. évről
Egyszeres és kettős könyvvitelt vezető civil szervezeteknek egyaránt el kell készítenie a számviteli beszámolót, amelyhez közhasznú jogállástól függetlenül csatolni kell a közhasznúsági mellékletet.
Ezen dokumentumokat el kell fogadnia a jóváhagyásra jogosult testületnek (általában egyesületnél a közgyűlés, alapítványnál a kuratórium).
A civil szervezet képviseletére jogosult vezető tisztségviselő (pl.: elnök) által aláírt dokumentumokat– kötelező könyvvizsgálat esetén a könyvvizsgálói záradékkal együtt – május 31-ig letétbe kell helyezni és közzétenni.
Letétbe helyezés: kizárólag papír alapon lehetséges, az Országos Bírósági Hivatal (Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 24.) részére kell megküldeni. A borítékra írják rá: „Beszámoló".
Közzététel: az Országos Bírósági Hivatal hivatalból közzéteszi a www.birosag.huoldalon, továbbá ha a szervezet saját honlappal rendelkezik, a dokumentumokat ott is közzé kell tenni.
További információ: http://birosag.hu/allampolgaroknak/tajekoztato-civil-szervezeteket-terhe...
Nyomtatványok elérése: http://www.civil.info.hu/intezze-el
Letétbe helyezés elmulasztásának jogkövetkezménye:
Csak olyan civil szervezet kaphat költségvetési támogatást, amely a fent leírtak szerint letétbe helyezte beszámolóját.
Statisztikai adatszolgáltatás a 2012. évről
Az adatszolgáltatás teljesítéséhez a Statisztikai jelentés a nonprofit szervezetek tevékenységéről, 2012 című, 1156 számú űrlapot kell kitöltenie minden civil szervezetnek.
A kitöltés során a szervezeteknek alapadataikon túl adatot szolgáltatnak tagjaikról, foglalkoztatottjaikról, önkénteseikről, segítőikről, a szervezet 2012. évi bevételeiről. Az űrlapon továbbá meg kell adni a 2012. évi támogatások, juttatások, adományok összegét, főbb mérlegtételeket, valamint részletező adatokat, ezért azt a számviteli beszámoló és közhasznúsági melléklet birtokában szükséges kitölteni és a KSH-nak beküldeni május 31-éig.
forrás: civil.info.hu

Közös társadalmi szerepvállalás erősítése vállalkozások és a non-profit szektor között

2013. május 29.

Együttműködhet-e a profitorientált vállalati szféra és a civil szektor? Erre keresi a választ egy nemrégiben indított kezdeményezés, amelyet a Talentum Alapítvány vezet.

A szegedi Talentum Alapítvány az Önkéntesség Támogatásáért nevű civil szervezet vezetésével olyan projekt valósul meg, melynek célja, hogy hatékony együttműködést építsen ki a civil szervezetek, valamint a mikro-, kis- és középvállalkozások között a Dél-alföldi Régióban és a Vajdaságban. A vállalatok társadalmi felelősségvállalásának kultúráját igyekeznek különböző rendezvényeken népszerűsíteni, a profitorientált vállalati szférát, valamint a non-profit civil szektort konkrét együttműködésekkel közelítik egymáshoz.
A projekt első rendezvényén B. Balogh Edit, a Talentum Alapítvány elnöke hangsúlyozta, hogy egy együttműködés a bekapcsolódó vállalatok, valamint a partnerként jelentkező civil szervezetek között mind a két fél számára előnyökkel jár, és a társadalom egy-egy problémáját hatékonyabban orvosolhatja. Pontyos Tamás szervezetfejlesztő szakember az együttműködési lehetőségek körvonalazása után már megvalósult, hazai példákat említett a vállaltok társadalmi felelősségvállalásáról. Ha egy cég nyersanyagot, tudást, innovációt tud felajánlani civil szervezeteknek, az nem feltétlenül adomány, ahogy ezt korábban értelmezték. A civil szervezetek önkéntesei ugyanis a maguk által hozzáadott munkával növelhetik a létrehozott szolgáltatások, vagy termékek értékét.
Szegeden tehát már megkezdődött a nyitás a civil szervezetek és a vállalkozók között. A civil szervezeteket többek között a Tappancs Alapítvány, a Szabadkai Katolikus Karitász, illetve a Napos Oldal a Sérült Emberekért Alapítvány, a másik oldalt pedig a LátogatóBarát Kft., a Forma1 Fitness, a Szélmalom Kábeltévé és a Boci Tejivó döntéshozói képviselték. A konkrét együttműködések beindítása a következő hónapokban várható, és a projekt honlapján, a www.togetherisbetter.eu címen lesz nyomon követhető.
forrás: delmagyar.hu