Szervezetünkről


A Társaság a HEFOP-3.5.4-es intézkedés keretei között létrejött konzorciumi partnerség fennmaradását vállalta. Ennek keretében a Csanádpalotai Kelemen László Művelődési Ház, a Földeáki Könyvtár és Művelődési Ház, a Bartók Béla Művelődési Központ és tagintézményei (Tápé, Szőreg, Dorozsma, Petőfitelep, Kecskéstelep) együttműködését hivatott fenntartani, amely szerint a fenti intézmények a felnőttképzéshez – informatikai tudáshoz való hozzáférést segítik elő a térség kistelepülésein. Az együttműködés kapcsán eddig megvalósult tevékenység hatására kialakultak a korszerű, piacképes ismeretekhez való hozzáférést elősegítő TUDÁS-KLASZTER Információs Pontok.

 

 

Társasági szerződésünkben kiemelt szerepet kap

- a kisvállalkozások versenyképességét támogató szolgáltatások nyújtása

- a helyi foglalkoztatási kezdeményezések támogatása

- a vállalkozások társadalmi felelősségvállalásának erősítése

- ifjúsági információs szolgáltatások nyújtása

 

Szeretnék egy olyan folyamat kialakításában közreműködni, amely során az állami és az önkormányzati, a vállalkozói és magánszektor partnerei közösen dolgoznak azért, hogy kedvezőbb feltételeket teremtsenek a gazdasági növekedés és a munkaerő-piac számára.

 1. A társaság cégneve: Tudásklaszter Társadalom- és Vidékfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft.

Rövidített név: Tudásklaszter Nonprofit Kft.

2. A társaság székhelye: 6727 Szeged, Zágráb u. 113.

3. A társaság célja:

3.1. Munkanélküliek társadalmi és munkaerő-piaci re-integrációja, esélyegyenlőség
A Társaság elsődleges célja a hátrányos helyzetű – kiemelt célcsoportként: a kistelepülésen élők, nők, roma kisebbséghez tartozók – társadalmi csoportok társadalmi- és munkaerő-piaci re-integrációjának elősegítése. Ennek érdekében képzési és tanácsadási szolgáltatásokat nyújt. A foglalkoztatás növelése az esélyegyenlőség megteremtésének feltétele. Minél több ember lép be a munka világába, annál több embernek van esélye a méltányos életre. Ezen túlmenően, a Társaság, a fenti célok elérése érdekében, tanácsadási szolgáltatásokkal segíti a települési önkormányzatok infrastruktúra-fejlesztési tevékenységét, elsősorban olyan tevékenységek kapcsán, amelyek ugyancsak hozzájárulnak a helyi munkanélküliség csökkentéséhez is.

3.2. Képzések megvalósítása
A Társaság, működésével elő kívánja segíteni a hátrányos helyzetű társadalmi rétegek szakmai továbbképzésekhez való hozzáférését, a piacképes képzések népszerűsítését, terjesztését, ezek megvalósításának elősegítését. Ennek érdekében kapcsolatokat épít, hálózati tevékenységek létrejöttét támogatja, a távolságból fakadó – a hozzáférést gátló – hátrányok leküzdése érdekében.
Cél, továbbá a nonprofit szervezetek által ellátott feladatok szakmai hatékonyságának növelése, a projektek megvalósításához szükséges ismeretek bővítése. A szervezet tevékenységében közreműködő munkatársak munkahelymegtartó képességének növelése, szakmai kompetenciáik fejlesztése.

3.3. Szociális gazdaság keretében nyújtandó szolgáltatások tervezése, népszerűsítése, megvalósítása
A nők, gyermeküket egyedül nevelő (esetleg fogyatékos gyermeket nevelő) szülők, GYES-ről, Gyed-ről visszatérők, illetve az állandó ápolásra szoruló, idős, beteg szülőkkel foglalkozó személyek számára a munkavállalást számos családi kötöttségekből származó tényező nehezíti. Ezek a nehézségek arról tanúskodnak, hogy a háztartás-gazdaságban ellátandó feladatok komolyan akadályozhatják a munkába való bekapcsolódást. Célunk, hogy minél több olyan kezdeményezés valósuljon meg, amely a munkából való távolmaradást kiváltja egy projekt keretek között működő szociális szolgáltatás beindításával.

3.4. Helyi foglalkoztatási partnerségek létrehozása, létrejöttük szakmai támogatása
A Társaság célja a partnerségek támogatásával, hogy a gazdasági és a szociális szféra szereplőit hozzásegítse a munkanélküliség hatékony kezeléséhez, ezáltal hozzájáruljon egy széles körű helyi partnerség megalapozásához, amelyek így elősegítik az adott térségben a munkaerő foglakoztathatóságának és alkalmazkodóképességének javítását.

3.5. Kisvállalkozások versenyképességét támogató szolgáltatások nyújtása
Magyarországon az egyéni vállalkozók és mikró vállalkozások több mint egy millió, a kis- és középvállalkozások másfélmillió munkahelyet biztosítanak, ami a foglalkoztatottak 64%-át teszi ki. Foglalkoztatáspolitikai szempontból ezért stratégiai cél ezen vállalkozások versenyképességének javítása és foglalkoztatási potenciáljának megerősítése. Célunk a munkanélküliek, pályakezdő fiatalok foglalkoztatásának elősegítése kistelepüléseken tevékenykedő mikro, kis és közép vállalkozások munkahely-teremtésének támogatásával.

3.6. Munkaügyi tárgyú kutatások
A Társaság jogi, közgazdasági, demográfiai, szociológiai, pedagógiai, pszichológiai vizsgálatok készítésével kíván hozzájárulni a foglalkoztatáspolitika fejlesztéséhez, a helyi foglalkoztatási stratégiák kialakításához, a regionális és helyi foglalkoztatási és kísérleti foglalkoztatási programokhoz, a civil jellegű (NGO) kutatási kezdeményezésekhez, a munkaerő-piaci szereplők és a munkaügyi szakemberek tájékoztatásához. A tevékenység keretében: dokumentumok elemzése; adatok gyűjtése, feldolgozása; adatbázisok létrehozása, elemzése; elő-, rész- és záró tanulmányok készítése; kutatási folyamathoz kapcsolódó rendezvények szervezése, kutatási eredményeket bemutató nyomtatott és elektronikus információhordozók készítése valósul meg.

4. E célok érdekében a társaság az alábbi – Kszt. 26. § c) pont szerinti – közhasznú tevékenységeket folytatja:
2. szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása,
3. tudományos tevékenység, kutatás,
4. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
5. kulturális tevékenység,
9. környezetvédelem,
10. gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet,
11. hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
13. a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység,
18. munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése - ideértve a munkaerő-kölcsönzést is - és a kapcsolódó szolgáltatások,
19. euroatlanti integráció elősegítése,
20. közhasznú szervezetek számára biztosított - csak közhasznú szervezetek által igénybe vehető - szolgáltatások,